Kwasa marhwaqela (IsiNdebele Home Language Grade 8: Novel) ePDF (perpetual licence)

Level / Grade:
Grade 8

Author(s):
Ntuli, LV

ISBN:
9780636161245

License:
Perpetual licence

File type:
ePDF

In stock
SKU
9780636161245
R 122.00
Kwasekubelethweni kwakhe uSenzeni, ipilo yayingathembisi nakancani. Nalokha asakhula abamntazanyana, wabe abogaboga tle. Sengitjho nalokha sele akhulile, imiraro neentjhijilo zazimnamathele senga mikhaza ikhulela ekomeni. Kodwana ngombana wabe asazi akufunako ebuphilweni, wakakarela eenrhuluphelweni zakhe. Ngakelinye ihlangothi, waphenduka umbelethi ebantwaneni bakwabo emva kokuhlongakala kukanina. Ngaleso sikhathi, uyise wasele adliwa ziintaba.

Wabuye waphenduka umfundisi ngesikhathi abotitjhere boke besiyingi banghale umsebenzi. Ngokwenza kwakhe njalo, watjhugulula isikolo esasisemsileni, saba ngesizidosa phambili ngemiphumela yebanga letjhumi. Wabuye wakghona nokutjhugulula abontanga zakhe indlela abaqala ngayo ipilo. Yena nabontanga zakhe, baphenduka iinkhulumi ezikhuthazako esiyingini seenkolo zangekhabo. Babekhamba bafundisa nakezinye iinkolo ngengozi ilutjha elihlangabezana nayo ebuphilweni.

Ngaphasi kobujamo obubudisi lobo, warhuluphela wafunda wabe waba neziqu zokufundisa eziphezulu tle. Lokho kwamenza wagcina sele angene nakezepolotiki. Ngikho lokho-ke okwamenza wagcina sele asesiqongolweni sentaba iMentjieskop e-Union Buildings, eTshwane.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
More Information
Edition 1
Publication date Oct 31, 2014
Language IsiNdebele
Author(s) Ntuli, LV
Level/Grade Grade 8
Book Type Novel
Brand MML Literature
Imprint Maskew Miller Longman
ISBN 9780636161245
Licence Perpetual licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write Your Own Review
You're reviewing:Kwasa marhwaqela (IsiNdebele Home Language Grade 8: Novel) ePDF (perpetual licence)